Nasza misja
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

 • Reprezentuje interesy uczniów w szkole;

 • Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:

  • prawo do organizacji życia szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły

  • prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu

 • Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 • Opracowuje plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.

 • Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Opiekunowie samorządu szkolnego:

 

 • Czuwają nad całokształtem prac samorządu szkolnego.
 • Zwołują zebrania samorządu.
 • Pośredniczą w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów.
 • Inspirują pracę samorządu szkolnego.
 • Czuwają nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły i uchwałami rady pedagogicznej.

Filmik wykonany przez uczniów SU

LipDup promujący szkołę, w całości zrealizowany przez uczniów

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now