top of page

Nasza misja

 • Reprezentujemy  interesy uczniów w szkole.

 • Przedstawiamy Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski
  i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:
  - prawo do organizacji życia szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
  - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
  - prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu.

 •  Opracowujemy regulamin swojej działalności i plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności, a następnie przedstawiamy go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 • Dbamy o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

Film wykonany przez uczniów SU

bottom of page